Regulamin

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
(dalej: „Regulamin”)

 

Opisy oferty, zdjęcia przedmiotu oraz elementy HTML do niej dołączone stanowią własność majątkowych praw autorskich Sklepu. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Sklepu jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

 

Preambuła

Sklep Internetowy Matka nieDoskonała działający pod adresem ul. Przeworska 3a/90, 04-382 Warszawa (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez  Dorotę Archicińską-Powalską działającą pod firmą Matka Niedoskonała z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przeworskiej 3a/90 NIP: 1251602317 REGON: 381637771; nr telefonu: 505 233 613, mail: kontakt@matkaniedoskonala.pl

§ 1.
Definicje
Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
1. Towar – produkty oferowane przez Sklep do sprzedaży detalicznej,
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221 k.c.);
3. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
4. u.pr.k.. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
5. Sprzedawca – Sklep;
6. Klienci – Konsumenci i Przedsiębiorcy, którzy zakupili Towar w Sklepie;
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.matkaniedoskonala.pl/regulamin, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego (w formacie PDF) lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia,
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do Konsumentów.
4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak preambule Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w §3 niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.matkaniedoskonala.pl odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3.
Sprzedaż internetowa
1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.matkaniedoskonala.pl . Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.matkaniedoskonala.pl, kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna- sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

§ 4.
Płatności i dostawa
1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
a) przelewem – forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę w terminie 7 dni kalendarzowych. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym 25 1090 0088 0000 0001 4915 4043 posiadacza: Matka Niedoskonała – Dorota Archicińska-Powalska , zamówienie jest przekazywane do realizacji.
b) przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PAYU S A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS 0000274399, Sąd Rejestrowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są rachunki lub faktury VAT. Opcje płatności znajdziesz w zakładce Płatność.
6. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

7. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

8. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia i opłacenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

10. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

11. Szczegółowy cennik dostępny jest w dziale Dostawa.

§ 5.
Reklamacje
1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych Towarów, na zasadach określonych w art. 556-576 k.c.

2. W celu ułatwienia Państwu zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.matkaniedoskonala.pl w zakładce „kontakt” . W ten sposób będą Państwo informowani o statusie reklamacji: czy produkt został dostarczony, w jaki sposób reklamacja jest rozpatrywana, czy reklamacja jest zakończona.

3. Reklamacje można składać listownie na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w preambule Regulaminu, jak również za pomocą formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie www.matkaniedoskonala.pl .

4. Reklamacje nadsyłane drogą listowną należy wysłać na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w preambule Regulaminu z dołączonym i podpisanym formularzem reklamacyjnym.

5. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

6. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta (w przypadku zgłoszenia bezpośrednio w Sklepie) lub w ciągu 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia od Klienta (w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną / pocztową). Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

8. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

9. Klient zostanie zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie ze sposobem wybranym przez Klienta, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej / tradycyjnej, telefonicznie lub osobiście w Sklepie.

10. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

12. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

13. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 6.
Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

9. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

§ 7.
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres zameldowania) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, faksem lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określono w preambule Regulaminu).

3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w §3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internetowej systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w preambule Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8.
Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep (dalej: „Administrator”) Dane Administratora zostały wskazane we wstępie Regulaminu.

2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@matkaniedoskonala.pl.

3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
a) udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na adres e-mailowy kontakt@matkaniedoskonala.pl oraz dokonywanie rezerwacji Towaru za pośrednictwem w/w adresu e-mailowego (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora); zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy stronami (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b RODO);
c) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b RODO);
d) przyjmowania i rozpatrywania procesu reklamacji z tytułu rękojmi Sprzedawcy (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celu ich pozyskania, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat; zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 556-576 k.c.).

5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub złożenia reklamacji z tytułu rękojmi Sprzedawcy.

6. Administrator oświadcza, że w stosunku do danych osobowych Klientów nie wykorzystuje mechanizmu profilowania.

7. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim ani przekazywane poza obszar EOG.

8. Klient ma prawo:
a) żądać od Sklepu informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Klienta. Jeżeli dane o Kliencie są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
b) sprostować dane osobowe, które go dotyczą. Jeżeli Klient uzyska informację o tym, że jego dane osobowe przetwarzane przez Sklep są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma on prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
c) żądać usunięcia jego danych osobowych, jeżeli Sklep nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
d) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
i. Klient, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Sklep będzie weryfikowała ich prawidłowość;
ii. Klient, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Sklep;
iii. Sklep nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
iv. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Sklep co do zasadności sprzeciwu;
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Sklepu;
f) przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył do Sklepu, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Klienta administratorowi (art. 20 RODO).

7. Aby skorzystać z ww. praw, Klient powinien wysłać pismo lub wiadomość e-mail na dane korespondencyjne podane we wstępie Regulaminu, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Administrator zwraca się z prośbą o podanie w piśmie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji danego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości Klienta lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie chce skorzystać (preferowany numer telefonu).
8. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Klient ma prawo wnieść skargę do PUODO na Sklep w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że Sklep przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych oraz mogą być objęte prawem ochronnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy k.c., u.pr.k. oraz RODO.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszystkich zmianach Regulaminu Klienci zostaną poinformowani w sposób jasny i zrozumiały.

4. Załącznikami do regulaminu są:
a) Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.

ZAŁĄCZNIK 1 POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu w Sklepie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas („Matka Niedoskonała”, ul. Przeworska 3a/90, Warszawa 04-382, e-mail: kontakt@matkaniedoskonala.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN – koszt zwrotu przesyłki.
5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór odstąpienia od Umowy zakupu

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(miejscowość), dnia …

Dane Konsumenta:

Numer dowodu zakupu: …

Do

Ul..

Odstąpienie od Umowy

Ja …………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu
od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ,
numer oferty/kod produktu ………………..
…………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy to ……………………., data odbioru …………………….
Imię i nazwisko ………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………….
Data ……………………………………………………………………..
Numer konta bankowego do zwrotu: ….

(podpis)

Klauzula informacyjna dot. ochrony Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep Internetowy Matka nieDoskonała (dalej: „Administrator”) Dane Administratora zostały wskazane we wstępie Regulaminu.
2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@matkaniedoskonala.pl lub listownie pod adresem ul. Przeworska 3a/90, 04-382 Warszawa
3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
e) udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na adres e-mailowy kontakt@matkaniedoskonala.pl oraz dokonywanie rezerwacji Towaru za pośrednictwem w/w adresu e-mailowego (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora); zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy stronami (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b RODO);
g) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b RODO);
h) przyjmowania i rozpatrywania procesu reklamacji z tytułu rękojmi Sprzedawcy (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO).
9. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celu ich pozyskania, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat; zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 556-576 k.c.).
10. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub złożenia reklamacji z tytułu rękojmi Sprzedawcy.
11. Administrator oświadcza, że w stosunku do danych osobowych Klientów nie wykorzystuje mechanizmu profilowania.
12. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim ani przekazywane poza obszar EOG.
13. Klient ma prawo:
a) żądać od Sklepu informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Klienta. Jeżeli dane o Kliencie są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
b) sprostować dane osobowe, które go dotyczą. Jeżeli Klient uzyska informację o tym, że jego dane osobowe przetwarzane przez Sklepu są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma on prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
c) żądać usunięcia jego danych osobowych, jeżeli Sklepu nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
d) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
v. Klient, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Sklepu będzie weryfikowała ich prawidłowość;
vi. Klient, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Sklepu;
vii. Sklepu nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
viii. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Sklepu co do zasadności sprzeciwu;
e) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Sklepu;
g) przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył do Sklepu, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Klienta administratorowi (art. 20 RODO).
14. Aby skorzystać z ww. praw, Klient powinien wysłać pismo lub wiadomość e-mail na dane korespondencyjne podane we wstępie Regulaminu, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Administrator zwraca się z prośbą o podanie w piśmie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji danego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości Klienta lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie chce skorzystać (preferowany numer telefonu).
15. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Klient ma prawo wnieść skargę do PUODO na Sklep w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że Sklep przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.